top of page

Algemene voorwaarden

Wanneer u Pamela Mooij photography boekt gaat u automatisch akkoord met de volgende voorwaarden;

 1. Definities

  1. Pamela Mooij photography gevestigd te Naarden onder KvK nr. 68667175.

  2. De klant is degene die een overeenkomst aangaat en tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

  3. Partijen: Pamela Mooij photography en de klant samen.

  4. Offerte: alle aanbiedingen van Pamela Mooij photography aan rechtspersonen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

  5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Pamela Mooij photography en de klant.

  6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van overeenkomst.
    

 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Pamela Mooij photography.
   

 3. Persoonlijk gegevensbeheer
  De klantgegevens voor contact, het versturen van foto’s en de factuur zal Pamela Mooij photography zorgvuldig beheren en bewaren om te kunnen voldoen aan verplichtingen voor boekhouding en de voorwaarden van de belastingdienst.
   

 4. Recht op ontbinding

  1. Bij ziekte kan de klant kosteloos de shoot annuleren.

  2. Pamela Mooij photography kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een fotoshoot niet door kan gaan wegens ziekte. 

  3. Pamela Mooij photography kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een fotoshoot niet door kan gaan door de overheid/autoriteiten opgelegde maatregelen.
    

 5. Locaties

  1. Voor alle fotografie op locatie geldt dat de klant zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Pamela Mooij photography denkt uiteraard graag mee en kan en zal de klant daarin adviseren.

  2. Bij slecht weer is de klant verantwoordelijk bij het zoeken naar een alternatief (Pamela Mooij photography helpt graag mee!) of de shoot wordt verplaatst naar een later tijdstip.
    

 6. Uitvoering van de op opdracht. 

  1. Vooraf de shoot worden de verwachtingen besproken. 

  2. Pamela Mooij photography zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren in de stijl waarin Pamela Mooij photography gebruikelijk werkt.

  3. Pamela Mooij photography spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande (weers)omstandigheden tijdens de shoot/reportage. 
    

 7. Levering bestanden

  1. Levering van de fotobestanden geschiet digitaal.

  2. De bestanden worden geleverd in jpeg formaat.

  3. De klant ontvangt de digitale bestanden binnen 2 weken in lage resolutie met watermerk en kiest foto’s uit die bewerkt en geleverd worden in afgesproken formaat in HR.

  4. Indien de klant extra nabewerking wenst zal dat kosten met zich meebrengen.
    

 8. Betaling

  1. De betaling vindt achteraf plaats, u ontvangt daarvoor een factuur.

  2. Verzendkosten van producten zijn voor rekening van de klant.

  3. Reiskosten van Pamela Mooij photography zijn voor rekening van de klant.

  4. Parkeerkosten van Pamela Mooij photography zijn voor rekening van de klant.
    

 9. Gevolgen van niet tijdig betalen

  1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn dan is Pamela Mooij photography gerechtigd een incassobureau te mobiliseren. De klant is dan de buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Pamela Mooij photography.

  2. Incassokosten worden berekend aan de hand van Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

  3. Wanneer de klant niet tijdig betaalt mag Pamela Mooij photography haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

  4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de voreringen van Pamela Mooij photography op de klant onmiddellijk opeisbaar.
    

 10. Intellectueel eigendom en licentie

  1. Pamela Mooij photography houdt officieel auteursrecht van de foto’s.

  2. De in opdracht, door van Pamela Mooij photography gemaakte, portretfoto’s worden nooit zonder toestemming gedeeld of gebruikt in eigen belang. Indien het delen van foto’s géén bezwaar is kan de klant toestemming verlenen via de websitehttps://www.pamelamooij.com/toestemming.

  3. De fotobestanden die de klant ontvangt, blijven onder copyright van Pamela Mooij photography (dit is het officiële auteursrecht). Dit betekent dat de opdrachtgever gebruiksrecht ontvangt van de foto’s maar de bestanden mogen niet worden doorverkocht. Eventuele derden, die de foto’s ook willen gebruiken, kunnen contact opnemen met Pamela Mooij photography, mits met toestemming van de originele opdrachtgever, voor een vriendelijk aanbod.

  4. De klant mag de foto’s op eigen social media platform plaatsen mits de klant vermeldt dat de foto’s gemaakt zijn door Pamela Mooij photography.

Naarden, 11 oktober 2019

bottom of page